Konto bankowe

Informacja

Informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu przelewem na konto.

Wpłaty tą drogą powinny być dokonywane do dnia 20-go każdego miesiąca, przy czym za datę zapłaty przyjmuje sie datę wpływu na konto.

Numer konta

ING BANK ŚLĄSKI S.A

15 1050 1461 1000 0024 1131 6157

Informacji o wysokości należnych kwot udziela intendent w przedszkolu.

W tytule wpłaty należy wpisać:

- Imię i nazwisko wpłacającego (rodzica/opiekuna),

- Imię i nazwisko dziecka,

- Nr grupy.

 

Przykład:

Jan Kowalski wpłata za Agatę Kowalską gr. V

opłata za pobyt - kwota

odsetki za pobyt - kwota

opłata za żywienie - kwota

odsetki za żywienie - kwota